Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – De prijs

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in
de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met
betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,
waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd
is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die
aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument
om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij
in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan
worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
La Cremosa
E-mailadres: info@lacremosa.nl
KvK-nummer: 62346245  BTW nr.  NL854779759B01
Koningin Julianastraat 15 1271SK Huizen
Tel. 0644662241

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk
aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt
gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden
tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft
of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de
consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• a. de prijs inclusief belastingen;
• b. de eventuele kosten van aflevering;
• c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen
en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• d. het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht;
• e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de
overeenkomst;
• f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de
termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand
indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere
grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
• h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt
gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;
• i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
overeenkomst, de door hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
• j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands,
de overeenkomst kan worden gesloten;
• k. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in
geval van een duurtransactie.

4. Het aanbod op de website bevat hoofdzakelijk
natuurproducten, hierdoor kan het gewicht per product
afwijken.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische
weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt,
treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders –
op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
• a. het contactadres van de vestiging van de ondernemer
waar de consument met klachten terecht kan;
• b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn
van het herroepingsrecht;
• c. de informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;
• d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;
• e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst
indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
bedenktermijn gaat in op het moment dat de bestelling is
ontvangen.

2. De consument begrijpt echter dat de ondernemer verse
producten (etenswaren) levert die aan bederven
onderhevig zijn. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht
zodra de bestelling verzonden is.

Artikel 7 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur
worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer
producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op
te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde
prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in
dat het product geschikt is voor ander dan normaal
gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur
verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten
en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid
in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de
consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van
deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt
de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de
ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk
blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van
producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen
en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

7. De consument begrijpt dat de ondernemer verse
producten (etenswaren) levert die aan bederving en
smelten onderhevig zijn. Indien op het beoogde moment
van levering door de bezorger noch de consument noch
een door hem aangewezen persoon op het afleveradres
aanwezig is dan wel de consument of bovenbedoelde
aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of
wil nemen, staat de ondernemer vanaf dat ogenblik niet
meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud
van de verpakking. In dit geval zal de bezorger, indien
mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en
een notitie in uw brievenbus achterlaten.

Artikel 10 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de
door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de
bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van
een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt
deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van
de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in
algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van
meer dan 50% worden bedongen. Wanneer
vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in
verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de
ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht
om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend
gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat
de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen
een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden
opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de
consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.